Links

Deutscher Dachverband für Qigong und Taijiquan

www.ddqt.de

Medizinische Gesellschaft für Qigong Yangsheng e. V.

www.qigong-yangsheng.de

Taijiquan und Qigong Journal

www.tqj.de